OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA KANDIDATE ZA ZAPOSLITEV V DRUŽBI B2 KAPITAL D. O. O.

 1. Uvodne določbe

V Pravilih družbe B2 KAPITAL d. o. o. o zasebnosti za kandidate za zaposlitev v družbi B2 KAPITAL d. o. o. (v nadaljevanju: »Pravila«) družba B2 KAPITAL d. o. o. (v nadaljevanju: »družba«) podrobneje določa, kako so obdelani osebni podatki kandidatov za zaposlitev (v nadaljevanju: »kandidat«, »posameznik/posamezniki, na katerega/katere se nanašajo osebni podatki«) v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (v nadaljevanju: »Uredba«), z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in ostalimi predpisi.

S temi Pravili družba podaja informacije o upravljavcu podatkov, o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov, o podatkih, ki jih družba zbira in obdeluje, za katere namene ter kakšno pravno podlago uporablja, o obdobju hranjenja vaših osebnih podatkov, o varstvu podatkov ter o pravicah posameznika v zvezi z zadevnimi osebnimi podatki.

Ta Pravila veljajo od dne začetka veljavnosti Uredbe.

2. Kdo je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov in s kom lahko stopite v stik?

Odgovorna oseba za obdelavo podatkov:

B2 KAPITAL d. o. o.
Verovškova ulica 64A
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)5 90 81 720

V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov lahko stopite v stik s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov:

Verovškova ulica 64A
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)5 90 81 720
E-pošta: vop@b2kapital.si

3. Osebni podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo

Ta Pravila se nanašajo na osebne podatke kandidatov, ki jih družba zbira med izvajanjem zaposlitvenega postopka, ter jih prejme prek odprtih prijav za zaposlovanje in/ali s prijavo za zaposlitev za odprto prijavo osebno in/ali prek uradne spletne strani družbe in/ali po pošti; in/ali e-pošti. To vključuje, toda ni omejeno na naslednje podatke:

– ime in priimek, kontaktni podatki (telefon, e-pošta, mobilni telefon), naslov prebivališča (ulica, mesto, poštna številka),

– podatki, podani v življenjepisu (npr. prejšnje zaposlitve, izobrazba in kvalifikacijski podatki, znanja in osebni interesi, znanje tujih jezikov, vozniško dovoljenje, ostale dejavnosti),

– delovne izkušnje (delovno mesto, trajanje zaposlitve in naziv delodajalca),

– kakršnekoli prejšnje prijave na razpise družbe ali delovnega mesta;

– podatki o trenutnem delovnem stanju, obdobje prekinitve zaposlitve in najzgodnejši možni datum začetka zaposlitve,

– želen znesek mesečne neto plače v EUR.

Med postopkom izbire vas lahko povabimo na razgovore, k izpolnjevanju določenih besedil in vprašalnikov.

Če tako določa posebna zakonodaja, družba obdeluje podatke o kriminalni preteklosti iz registra o kriminalu in/ali prekrških. Družba zbira zadevne podatke neposredno od kandidata. Za ta namen lahko družba zahteva, da kandidat dostavi ustrezno dokumentacijo (npr. da pridobi potrdilo pristojnega organa o nekaznovanosti).

4. Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Osebni podatki iz 3. točke Pravil se obdelujejo za namen izbire najprimernejšega kandidata za našo ekipo v postopku zaposlitvene izbire, kar vključuje:

– določanje kvalifikacij za zaposlitev in odločanje glede zaposlitve,

– oceno kandidata za morebitna ostala delovna mesta,

– preverjanje referenc in/ali ozadja (kjer je to ustrezno),

– obveščanje kandidatov po telefonu, e-pošti, sporočilu (SMS) ali na katerikoli drug način v času izbiranja kandidata,

– zagotavljanje pravic družbe in delovanje v skladu s pravnimi obveznostmi,

– kontaktiranje kandidatov s seznama kandidatov po telefonu, e-pošti, sporočilu (SMS) ali na katerikoli drug način v zvezi s prostimi delovnimi mesti, za katera ocenimo, da so primerna za kandidata.

V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi se vaši osebni podatki obdelujejo v obsegu, ki je potreben za ta namen ter za zagotavljanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz zaposlitve, kot je določeno v Pravilih družbe B2 KAPITAL d. o. o. o zasebnosti za zaposlene osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, študente, ki so pri delodajalcu zaposleni prek pooblaščenih študentskih centrih, osebe, ki pri delodajalcu opravljajo usposabljanje brez zaposlitve, in osebe, ki so sklenile pogodbe o avtorskih pravicah ali zunanjih storitvah.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

 1. da bi družba lahko sprejela ukrepe na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pred sklenitvijo pogodbe (odst. 1(b) 6. člena Uredbe);
 2. na podlagi soglasja posameznikov, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki pošiljajo odprto prijavo za delovno mesto (odst. 1(b) 6. člena Uredbe). Na podlagi soglasja družba hrani podatke o posameznikih za namen kontaktiranja za delovno mesto v prihodnosti.

Kandidat lahko kadarkoli prekliče soglasje. Preklic soglasja ne učinkuje na zakonitost obdelovanja na podlagi soglasja, ki se je izvajalo pred podanim preklicem soglasja.

Soglasje se prekliče na enak način, kot je bilo podano. Zgoraj navedena pravica se nanaša na preklic soglasja, ki je bilo podano pred pravnomočnostjo Uredbe 25. maja 2018.

Družba v času postopka izbiranja kandidata ne zahteva in ne zbira posebnih kategorij osebnih podatkov, kot so osebni podatki, ki razkrivajo rasni ali etnični izvor, politična mnenja, verska ali filozofska verovanja, članstva v sindikatu, podatki v zvezi z zdravjem ali podatki, ki se nanašajo na spolno življenje posameznika ali spolno usmerjenost.

5.  Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in kdo so prejemniki vaših podatkov?

Znotraj družbe

Znotraj družbe je dostop do vaših osebnih podatkov omogočen tistim organizacijskim enotam, ki so vključene v postopek izbiranja (npr. oddelek za upravljanje s človeškimi viri, oddelek, ki ima prosto delovno mesto itd.).

Izven družbe

Za določena delovna mesta v družbi le-ta posreduje (prenese) vaše podatke podjetjem, ki so povezana z družbo (npr. B2HOLDING ASA in ostala podjetja članice skupine B2HOLDING Group). Med prenosom podatkov družba še posebej skrbi za varnost vaših podatkov. Družba posebno pozornost namenja prenosu podatkov povezanim podjetjem in članicam v skupino tretjih držav v skladu s pogoji Uredbe, tj. prenos povezanim podjetjem in članicam skupine, ki niso ustanovljene v Evropski uniji ali Evropskem gospodarskem prostoru.

Prenos podatkov temelji na pogodbi, ki vsebuje standardne pogodbene določbe Evropske unije glede skladnosti s predpisi o varstvu podatkov.

6. Kako varujemo vaše podatke?

Varstvo vaših osebnih podatkov je izredno pomembno za nas. Nekateri varnostni ukrepi, ki jih izvajamo, so:

 • vzpostavitev tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki so potrebni za zagotavljanje obdelave osebnih podatkov na varen način;
 • nadzor nad fizičnim in logičnim dostopom do informacijskega sistema in poslovnih prostorov družbe;
 • vzpostavitev tehničnih in postopkovnih ukrepov, ki so potrebni za izvajanje infrastrukture informacijskih tehnologij v skladu z najvišjimi mednarodnimi varnostnimi standardi;
 • vzpostavitev elektronskih in postopkovnih zaščitnih ukrepov, ki se nanašajo na zbiranje, shranjevanje in razkrivanje osebnih podatkov.

7. Kako dolgo so podatki shranjeni?

V primeru, da zaposlitveno razmerje ni sklenjeno, se vaši osebni podatki izbrišejo po končanju postopka izbire kandidata.

Če ste privolili v hranjenje svojih osebnih podatkov za namen morebitne zaposlitve v prihodnosti na delovnem mestu, ki bi ustrezalo vašim kvalifikacijam in interesom, bo družba vaše osebne podatke 24 mesecev hranila v svoji podatkovni bazi.

8. Vaše pravice

 • Pravica do dostopa (v skladu s 15. členom Uredbe)

Pravico imate do potrditve, ali se vaši osebni podatki obdelujejo ali ne, ter do dostopa do osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Enake pravice lahko uveljavljate, če izpolnite Zahtevo za uveljavljanje pravice (v nadaljevanju: »zahteva«).

 • Pravica do popravka (v skladu s 16. členom Uredbe)

Imate pravico, da od nas zahtevate popravek ali dopolnitev svojih osebnih podatkov. Na vašo zahtevo bomo odgovorili v najkrajšem možnem času, brez nepotrebnega odlašanja.

 • Pravica do izbrisa (v skladu s 17. členom Uredbe)

Pravico imate, da od nas zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, če: (i) osebni podatki niso več potrebni, tj. je bil dosežen namen, zaradi katerega so se osebni podatki shranjevali ali drugače obdelovali; (ii) prekličete soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ob tem pa ne obstaja nobena druga pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov; (iii) nasprotujete nadaljnji obdelavi vaših osebnih podatkov, ob tem pa ne obstaja noben pravno upravičen razlog za nadaljnjo obdelavo; (iv) so vaši osebni podatki predmet obdelave brez veljavne pravne podlage; (iv) morajo biti podatki izbrisani za skladnost s pravno obveznostjo zakonodaje Evropske unije ali države članice, pod katero družba deluje. Pravico lahko uveljavljate z oddajo zahteve.

 • Pravica do omejitve obdelave (v skladu z 18. členom Uredbe)

Pravico imate zahtevati, da se vaših osebnih podatkov ne izbriše, temveč se zadevne podatke obdeluje na omejen način (v skladu z omejitvami, ki jih podate), če je to potrebno za uveljavljanje vaših drugih pravic.

 • Pravica do prenosljivosti podatkov (v skladu z 20. členom Uredbe)

Pravico imate, da od nas zahtevate prenos svojih osebnih podatkov. Zadevno pravico lahko uveljavljate z oddajo zahteve. Označiti morate kategorije interesov v zvezi z osebnimi podatki ter označiti časovno obdobje, na katero se nanaša vaša zahteva.

 • Pravica do ugovora (v skladu z 21. členom Uredbe)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima kadarkoli pravico do ugovora v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (v skladu s 77. členom Uredbe)

Pravico imate, da v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov kadarkoli vložite pritožbo pri pristojnem informacijskem pooblaščencu (https://www.ip-rs.si/).

9. Navodila za uveljavljanje pravic proti družbi

Obrazec vloge je na voljo na spletni strani podjeja. V celoti izpolnjeno zahtevo posredujte v skladu z navodili v sami zahtevi. Na vašo zahtevo bomo odgovorili v najkrajšem možnem času, toda prej kot v enem mesecu od prejema pravilno izpolnjene zahteve.

V primeru povečanega števila zahtev ali v primeru zahtevnosti vašega povpraševanja bomo mogoče potrebovali dodaten čas za odgovor. V tem primeru vas bomo pravočasno obvestili, naš odgovor pa boste prejeli prej kot v 3 mesecih od prejema pravilno izpolnjene zahteve.

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.