Politika o varstvu osebnih podatkov

POLITIKA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV – OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

B2 Kapital d. o. o. (»B2«) s sedežem v Ljubljani, Verovškova ulica 64A, matična številka: 6653057000 (v nadaljnjem besedilu: B2), katere primarna dejavnost je odkup in izterjava zapadlih terjatev, v svojem delovanju obdeluje vaše osebne podatke. Varstvo vaših osebnih podatkov nam veliko pomeni, zato smo postali bolj pozorni pri izpolnjevanju zakonskih zahtev za varstvo vaših osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). To obvestilo o obdelavi osebnih podatkov odraža našo politiko upravljanja z vašimi osebnimi podatki. Z drugimi besedami, na podlagi tega obvestila o varstvu osebnih podatkov vam želimo pomagati razumeti, kako pridobivamo vaše osebne podatke, ki jih kasneje obdelujemo, zakaj jih obdelujemo, kako jih uporabljamo, kako jih shranjujemo, komu jih razkrivamo in zakaj.

Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki so kateri koli podatki, ki se nanašajo na posameznika, ki mu je identiteta določena oz. se lahko določi (»posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki«); posameznik, ki se mu identiteta lahko določi, je tista oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti s pomočjo identifikatorja (npr. ime, identifikacijska št.).

Kdo je upravljavec vaših osebnih podatkov?

B2, kot upravljavec podatkov (določa namen in sredstva za obdelavo osebnih podatkov) obdeluje osebne podatke oseb, s katerimi smo v pogodbenem razmerju (npr. na podlagi pogodbe o odstopu terjatev s finančnimi ustanovami, na podlagi privolitve posameznika ali na podlagi pravnega interesa).

Kdo je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki?

 1. Dolžnik ali katera koli druga fizična oseba (npr. sodolžniki, garanti, hipotekarni dolžniki itn.), od katere B2 izterja terjatve na podlagi pogodbe o odstopu terjatev ali mandatne pogodbe;
 2. tretja oseba, ki poravna dolg v imenu in za račun dolžnika;
 3. zaposlene osebe poslovnih partnerjev družbe B2;
 4. fizične osebe/kandidati, ki se odzovejo na zaposlitveni oglas v družbi B32ali B2 stopi z njimi v stik ali stopijo v stik z B2 glede zaposlitvenih priložnosti, kjer veljajo posebna obvestila o obdelavi osebnih podatkov;
 5. fizične osebe, zakoniti zastopniki ali lastniki podjetij v skladu s posebnimi predpisi (npr. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma);
 6. zaposlene osebe v družbi B2 ali druge osebe v zaposlitvenem odnosu z družbo B2 na podlagi, kjer veljajo posebna obvestila o obdelavi osebnih podatkov.

Kako pridobivamo osebne podatke?

V skladu z veljavno zakonodajo B2 pridobiva osebne podatke:

 • od kreditnih in drugih finančnih institucij, s katerimi ste sklenili kreditno in/ali kakršnokoli drugo pogodbo, ki se nanaša na finančno ali bančno storitev, in ki so svoje terjatve odstopile družbi B2;
 • neposredno od vas ali v določenih primerih od drugih oseb, ki so povezane z izterjavo zapadlih terjatev in povračilo morebitnih poplačil;
 • od oseb, pooblaščenih za komuniciranje z nami v vašem imenu in za vaš račun (npr. vaši odvetniki);
 • od javnih ustanov in drugih državnih organov ali oseb, ki opravljajo storitve v javnem interesu (npr. notar);
 • iz publikacij in baz podatkov, ki so javno dostopne ali temeljijo na pogodbenem razmerju (zunanji viri), da zagotovimo stalno posodabljanje vaših podatkov ali da lahko ocenimo vašo plačilno sposobnost. Kot zunanje vire razumemo: javne ustanove in državne organe, javne registre, elektronske baze podatkov, informacije, dostopne na družbenih omrežjih in na internetu.
 • Ko dostopate do spletne strani B2, se zapis o vašem obisku strani samodejno shrani. Ti zapisi običajno vsebujejo IP-naslov, število prenosov, spletno mesto, na katerem ste prijavljeni, in ostale podatke. Več informacij najdete pri pravilih o piškotkih

Ko pridobivamo informacije o vas iz drugih virov, jih zbiramo iz virov, ki so javno dostopni ali dostopni s strani tretjih. Tudi v takšnih primerih upoštevamo vaše pravice. Nekateri od teh so naslednji:

 • ko z vami ni možno stopiti v stik, vendar moramo posodobiti oz. ažurirati vaše podatke, da bi lahko zagotovili pravilnost vaših osebnih podatkov;
 • ko te podatke potrebujemo zaradi preprečevanja goljufij in/ali pranja denarja ali pa obstajajo zakonske zahteve o pridobitvi določenih podatkov.

Obdelujemo naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • identifikacijske podatke, kot so: ime in priimek, datum rojstva, državljanstvo, enotna matična številka (EMŠO), kraj rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
 • kontaktne podatke, kot so poštni naslov, telefonska številka, e-pošta;
 • podatke o vašem finančnem in/ali strokovnem statusu: kot so zaposlitev/poklic, vrsta lastne dejavnosti (npr. obrtna dejavnost), naziv delodajalca, prihodki, vrsta prihodka, viri prihodka, bančni račun; podatke o lastništvu nepremičnin ali drugem premoženju, ki ga posedujete; podatke o obstoječem dolgu (npr. vrsta dolga, znesek dolga, obresti, valuta, stroški); podatke v zvezi s poplačilom dolga (npr. načrt odplačevanja, stroški, stanje dolga);
 • podpis;
 • posnetke telefonskih pogovorov klicnega centra, in sicer v zakonsko predvidenem obsegu;
 • podatke o drugih osebah, ki so bile pogodbene stranke pravnega posla, na podlagi katerega obstaja terjatev B2 (npr. poroki/dediči/zakonci);
 • podatke o upravnih ali sodnih postopkih, v katerih nastopate kot stranka, v obsegu, v katerem so povezani s terjatvami B2 in/ali lahko vplivajo na poplačilo terjatve (npr. izvršilni postopki, postopki osebnega stečaja ali drugi sodni postopki, sproženi za varstvo naših pravic);
 • podatke, ki lahko štejejo kot dokazilo o pisni in/ali ustni komunikaciji med vami in družbo B2.

Za kakšne namene obdelujemo vaše osebne podatke?

B2 obdeluje vaše podatke v takšnem obsegu, kolikor se le-ti nanašajo in/ali lahko vplivajo na postopek izterjave terjatev in varstvo pravic družbe B2 v sodnih postopkih. V tem kontekstu namen obdelave osebnih podatkov zajema predvsem izterjav terjatve, vključuje pa naslednje:

 • analiziranje vašega finančnega stanja in vira prihodka, da bi lahko določili pogoje za plačilo dolga, ki se ujema in odgovarja vaši dani situaciji;
 • komunikacijo z vami in pravilno identifikacijo vseh posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih obdelujemo;
 • izvajanje in vodenje nujno potrebnih pravnih (sodnih) postopkov za poplačilo terjatev (npr. izvršbe, postopek osebnega stečaja, sprožitev drugih ustreznih pravnih in sodnih postopkov za varstvo naših pravic na sodišču) ter iskanje ugodnih rešitev za vse vključene stranke, kar vodi k poplačilu dolga;
 • obdelavo in odgovore na vsa vaša vprašanja, pritožbe in zahtevke;
 • oceno, ali vzpostaviti pogodbeno razmerje ali pa izvesti transakcijo (npr. ocena tveganja, povezana s sklenitvijo pogodbe o nakupu terjatev, posredovanje ponudb, sodelovanje v dražbenem postopku), vključno s preverjanji za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma;
 • statistično analizo za ovrednotenje aktivnosti družbe B2 glede upravljanja portfeljev ter zaradi potrebe po izboljšanju metodologije poplačila/odplačila terjatev;
 • odzivanje na zahteve državnih organov ali izpolnjevanje zakonskih zahtev, ki se nanašajo na B2;
 • za namene poročanja pristojnim organom, kadar je to določeno z zakonodajo s področja financ in računovodstva.

Opozarjamo, da lahko B2 uporablja vaše osebne podatke za določene sekundarne namene (kot so npr. interna poročila in interno upravljanje portfelja, zunanja revizija, arhiviranje – v fizični in/ali elektronski obliki, korespondenca), ki so vedno v skladu z izvirnim namenom, za katerega je B2 pridobil osebne podatke.

Katera je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov?

B2 obdeluje vaše osebne podatke v skladu z eno ali več naslednjih pravnih podlag:

 • obdelovanje osebnih podatkov je potrebno za izvajanje pogodb, kjer posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, deluje kot pogodbena stranka (v primeru uveljavljanja pravic B2 s strani posojilne pogodbe in ostalih pogodb, kjer nastopa kot upnik za finančno ustanovo ali drugega prodajalca terjatev, kot tudi v primeru izvajanja ostalih pogodb, kjer nastopata B2 in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatku, kot pogodbeni strani) ali za izvajanje določenih dejavnosti na zahtevo posameznikov pred sklenitvijo pogodbe (pogajanja za sklenitev zadevnih pogodb);
 • obdelovanje osebnih podatkov za namene izvajanja pravnih obveznosti s strani B2, tj. vodenje računovodskih podatkov, hranjenje podatkov, ki so pomembni za uveljavljanje pravic zaposlenih oseb s področja zaposlitve (seznam zaposlenih, evidenca delovnih ur itn.), ki se ustrezno nanaša tudi na člane Odbora; obdelovanje osebnih podatkov v kontekstu za izpolnjevanje obveznosti, določen z uredbami, ki urejajo preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma;
 • obdelava je potrebna za zaščito ključnih interesov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ali drugih fizičnih oseb (pri izplačilu preplačanih sredstev);
 • pravni interes B2 (da B2 lahko zbira ali odstrani prejete terjatve, oceni izvajanje izterjave terjatev ali predvidi, ali se lahko dolg izterja ali bo treba sprožiti ustrezne postopke);
 • Izrecna privolitev posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, družbi B2 (npr. v zvezi z zaposlenimi osebami B2 in osebami, ki so v zaposlitvenem postopku v B2, kar urejajo ločene interne pravil družbe B2).

Za kakšen namen uporabljamo vaše osebne podatke?

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršen koli postopek ali nek postopkov, ki deluje na podlagi osebnih podatkov ali na skupku osebnih podatkov, kot npr. zbiranje, beleženje, organiziranje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali izmenjava, poizvedovanje, uporaba, razkrivanje s prenosom, razširjanje ali posredovanje na kakšen drug način, usklajevanje in kombiniranje, omejevanje, brisanje in uničevanje, da se zagotovi zgoraj navedeni namen obdelave osebnih podatkov.

Za določitev/izvedbo vrednotenja/ocene poplačila terjatve uporabljamo orodja, ki niso popolnoma avtomatizirana (potreben je človeški poseg). To vrednotenje temelji na informacijah, ki ste nam jih posredovali neposredno ali jih je posredoval prejšnji upnik (odstopniki), ter na informacijah, pridobljenih iz javno dostopnih virov (internet/družbena omrežja/javne baze podatkov/publikacije) in uradnih (javnih) informacij, ki so jih posredovali državni organi (uradne baze podatkov o subjektih in osebah, za katere veljajo mednarodne sankcije). Zaradi teh podatkov lahko sklepamo o optimalnem načinu poplačila/poravnave terjatev za obe strani, zlasti o tem, ali je treba začeti izvršilni postopek ali presoditi, ali bo družba B2 sklenila prodajno ali odstopno pogodbo.

Ravnamo v skladu z zakonodajo, vključno z obveznostmi zagotavljanja informacij (poročanja), ki izhajajo iz nacionalnih in/ali evropskih predpisov (npr. preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, obveznosti, ki izhajajo iz davčne ali računovodske zakonodaje) ter iz zakonskih predpisov in navodil, izdanih s strani pristojnih organov (npr. Ministrstvo za finance itn.). Pridobitev osebnih podatkov za te namene je potrebna za izpolnitev zakonskih obveznosti B2.

Če ne bomo mogli stopiti v stik z vami, se bomo skladno z načeli natančnosti podatkov potrudili, da posodobimo vaše osebne podatke na podlagi informacij, pridobljenih iz uradnih virov (npr. iz sodnega registra, sodnih portalov, sporočil za javnost in uradnih informacij javnega interesa, ki so jih izdali državni organi) ali iz brezplačnih ali zasebnih javnih virov (internet/družbena omrežja/javne baze podatkov).

Za izterjavo terjatev uporabljamo podatke o vašemu premoženju, ki varuje naše terjatve.

Vaše podatke uporabljamo tudi za izvajanje interne statistične analize za oceno učinkovitosti in izboljšanje naše metodologije izterjave.

Vaše pritožbe, zahtevke za uveljavljanje vaših pravic do zasebnosti v skladu z GDPR in vse druge zahteve, ki nam jih pošljete, prav tako obdelujemo in analiziramo.

Obveščamo vas o stanju vašega dolga (med obdelovanjem vaših osebnih podatkov), statusu oz. poteku pravnih postopkov, povezanih z vašim dolgom, ter o vseh podatkih in informacijah, ki vas zanimajo v zvezi s postopkom izterjave dolgov.

Ali so vaši osebni podatki varovani?

B2 verjame, da je varnost vaših osebnih podatkov izjemnega pomena in v skladu s tem varuje in izvaja periodično preverjanje organizacijskega in tehničnega varstva vaših osebnih podatkov za primere nepooblaščenega dostopa, izmenjavo podatkov, razkritje ali uničenje. Dostop do vaših osebnih podatkov je dovoljen samo osebam, ki jih je pooblastil B2. Pooblastilo s strani družbe B2 je dano pooblaščenim osebam šele po tehtni presoji in njihovi zavezi, da bodo vaše osebne podatke skrbno varovale.

Kdo so prejemniki, ki razpolagajo z vašimi osebnimi podatki?

Med vsakodnevnim poslovanjem lahko B2 vaše osebne podatke deli z ostalimi posamezniki ali pravnimi osebami za namene, zaradi katerih vaše osebne podatke obdelujemo, bodisi ste nam vaše osebne podatke posredovali vi bodisi smo jih prejeli s strani koga drugega. Če obstaja zakonska podlaga ali z zakonom predpisana obveznost posredovanja osebnega podatka, je B2 v skladu s tem tudi dolžan ravnati.

V nadaljevanju je opisanih nekaj primerov, v katerih lahko B2 posreduje vaše osebne podatke:

 • vaše osebne podatke lahko posredujemo upnikom, od katerih je B2 odkupil terjatve;
 • B2, ki je del skupine B2Holding, lahko posreduje vaše osebne podatke drugim povezanim družbam, ki imajo sedež svojega delovanja v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora. Prav tako se vaši osebni podatki lahko uporabijo in delijo z družbami skupine B2Holding s sedežem v državah, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora, če ni odločitve o ustreznosti Evropske komisije, vključno s: Srbijo ter Bosno in Hercegovino; tveganja, povezana s prenosom vaših osebnih podatkov v državo, ki ne zagotavlja ustrezno raven varstva, družba zmanjšuje s sprejemom določenih varstvenih ukrepov v obliki izvrševanja Pogodbe o prenosu podatkov s standardnimi pogodbenimi klavzulami za prenos osebnih podatkov v tretje države;
 • našim poslovnim partnerjem – prejemnikom terjatev – vaše osebne podatke lahko posredujemo našim poslovnim partnerjem z namenom izboljšanja storitev izterjave terjatev;
 • nadzornim organom – če nas k posredovanju vaših osebnih podatkov zavezuje domača ali evropska zakonodaja, smo dolžni posredovati informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki in o transakcijah, ne da bi vas o tem predhodno obvestili;
 • drugim državnim organom: vaše osebne podatke lahko posredujemo z namenom izpolnitve zakonsko določenih pogojev, prav tako jih lahko posredujemo tretjim osebam, če izkažejo upravičen pravni interes za dostop do teh podatkov (npr. notarji, sodišča);
 • posredovanje podatkov na vašo zahtevo: če boste na nas naslovili zahtevo za posredovanje vaših osebnih podatkov pooblaščeni osebi, ki deluje v vašem imenu in za vaš račun (na primer: finančnim svetovalcem, odvetnikom, posrednikom);
 • pravne ali fizične osebe, s katerimi sodelujemo z namenom izboljšanja kakovosti naših storitev, ki nam pomagajo pri implementaciji in upravljanju poslovnih sistemov ali pri operativnih procesih (na primer: revizorji, svetovalci, analitiki itn.);
 • Dobavitelji, ki nam nudijo podporne storitve pri izterjavi terjatev, vključno s promocijo in realizacijo zavarovalnih instrumentov (npr. nepremičninske agencije, spletne strani, ki omogočajo oglaševanje nepremičnin, vključno z spletnimi platformami promocije nepremičnin, odvetniki, sodni cenilci, svetovalne družbe, katastrski strokovnjaki);
 • dobavitelji, ki nam nudijo vzdrževalne in podporne storitve, da lahko zagotavljamo storitve odkupa in poplačila terjatev v najbolj optimalnih in varnih pogojih. Npr.: dobavitelji, ki skrbijo za razvoj/implementacijo in vzdrževanje IT-aplikacij in sistema, podjetja, ki skrbijo za arhiviranje dokumentacije, podjetja, ki skrbijo za popis dokumentacije, podjetja, ki opravljajo poštne storitve, podjetja, ki upravljajo z varnostnimi sistemi in jih implementirajo pod pogoji, ki ustrezajo varovanju vaših osebnih podatkov in dostopu do le-teh itn.;
 • ponudniki storitev, ki nam pomagajo pri vodenju pravnih postopkov, izvršilnih postopkov, postopkov osebnih stečajev ali drugih postopkov za izterjavo dolga (npr.: odvetniki, cenilci, podjetja, ki opravljajo svetovanje, geodeti, agencije za posredovanje nepremičnin).

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke bo družba B2 obdelovala toliko časa, kot bo to potrebno, da se doseže namen uporabe in obdelave vaših osebnih podatkov. Trajanje obdelave podatkov je lahko različno in je odvisno od namena uporabe. Osebne podatke, ki se nanašajo na predsodno izterjavo, bo B2 obdeloval ves čas trajanja postopka izterjave in jih bo hranil še 5 (pet) let po tem, ko bo terjatev odstopil novemu upniku ali bo terjatev v celoti poplačana, razen če bi bilo z zakonom določeno drugače. V primeru poravnave po zaključenem izvršilnem ali drugem sodnem postopku bomo osebne podatke hranili najmanj 10 let, razen če bi bilo z zakonom določeno drugače. V primeru obdelave vaših osebnih podatkov za potrebe računovodstva bomo vaše osebne podatke hranili najmanj 10 let v skladu z zakonskimi predpisi o računovodstvu. Obdobje hranjenja posnetkov telefonskih pogovorov klicnega centra pa največ 2 leti.

Katere so vaše pravice in kako jih lahko uveljavite?

V skladu z omejitvami določenimi z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov lahko kadarkoli uveljavite naslednje pravice:

pravica do obveščenosti – pravico do obveščenosti lahko izkoristite tako, da imate kadarkoli možnost zahtevati informacije o tem, kako obdelujemo vaše osebne podatke, mi pa vam bomo ustno ali pisno podali odgovor preko medija, preko katerega ste zahtevali določeno informacijo.

pravica dostopa do osebnih podatkov – kadarkoli lahko zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov, s katerimi razpolaga B2, in vas bomo obvestili o obdelavi vaših osebnih podatkov oz. potrdili, da vaše osebne podatke obdeluje ali ne obdeluje B2, o namenu obdelave, pravni podlagi in o pogojih obdelave osebnih podatkov.

pravica do popravka – od nas lahko kadarkoli zahtevate popravek kateregakoli osebnega podatka, vključno z dopolnitvijo. Tako bomo lahko poskrbeli, da so vaši podatki vsak trenutek pravilni in posodobljeni.

pravica do ugovora na obdelavo osebnih podatkov – v skladu z razlogom, ki izhaja iz vaše konkretne situacije, imate vedno možnost ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temelji na pravnem interesu družbe B2 in/ali glede obdelave osebnih podatkov v javnem interesu.

pravica do popravka – pravico imate zahtevati, da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji, in sicer v naslednjih primerih: (i) ugovarjali ste resničnosti podatkov, ki so predmet obdelave, tako da bodo vaši podatki za čas preverjanja pravilnost podatkov omejeni za obdelavo; (ii) obdelava vaših osebnih podatkov je protipravna, vendar ste brisanju podatkov nasprotovali, namesto tega pa ste zahtevali omejeno obdelavo vaših osebnih podatkov; (iii) nasprotovali ste obdelavi vaših osebnih podatkov, zaradi česar bo v času preverjanja veljavnosti pravne podlage obdelava vaših osebnih podatkov omejena; (iv) čeprav je predpisano obdobje hranjenja vaših osebnih podatkov preteklo, ste izrecno zahtevali, da vaše osebne podatke hranimo z namenom uresničevanja vaših pravic v sodnih postopkih. V primeru omejene obdelave osebnih podatkov, se lahko ti obdelujejo s shranjevanjem. Druga dejanja v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov bodo možna samo za: (i) uresničevanje pravic družbe B2 pred sodišči; (ii) varstvo pravic drugih fizičnih in pravnih oseb; (iii) na podlagi vašega izrecnega soglasja ali (iv) varstvo javnega interesa. Če bo vašemu zahtevku za omejitev obdelave osebnih podatkov ugodeno, vas bomo o tem predhodno obvestili.

pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«) – lahko zahtevate, da vaše osebne podatke, s katerimi razpolagamo in jih obdelujemo, izbrišemo in opravimo vsa potrebna dejanja v zvezi s tem, če: (i) ni več pravne podlage ali pa je bil dosežen namen, zaradi katerega so se osebni podatki obdelovali; (ii) prekličete soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ob tem pa ne obstaja nobena druga pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov; (iii) nasprotujete nadaljnji obdelavi vaših osebnih podatkov, ob tem pa ne obstaja noben pravno upravičen razlog za nadaljnjo obdelavo; (iv) so vaši osebni podatki predmet obdelave brez veljavne pravne podlage. Prav tako vas obveščamo, da se bodo osebni podatki, za katere ste zahtevali izbris, še vedno uporabljali v naslednjih primerih: (i) za izpolnjevanje zakonsko določenih zahtev, ki se nanašajo na obdelavo, in (ii) za uresničevanje in varstvo pravic v sodnih postopkih.

pravica do posredovanja podatkov – v primeru vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo avtomatično, lahko v skladu z vašo izrecno privolitvijo ali na podlagi pogodbe med vami in družbo B2 zahtevate izpis podatkov, ki jih lahko posredujete drugi osebi ali družbi, ki se ukvarja z obdelavo osebnih podatkov, lahko pa tudi od nas zahtevate, da vaše osebne podatke posredujemo tej drugi osebi ali družbi (v obsegu, kolikor je to tehnično mogoče).

pravica do preklica soglasja – v primerih, ko obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vašem soglasju, lahko to soglasje kadarkoli prekličete. Preklic soglasja se nanaša samo na prihodnjo obdelavo vaših osebnih podatkov, obdelava osebnih podatkov pred preklicem soglasja pa ostane veljavna.

Vse zgoraj navedene pravice lahko uveljavljate na podlagi pisnega zahtevka, ki ga morate posredovati na spodaj navedene kontaktne podatke. Na vaš zahtevek vam bomo odgovorili v 30 dneh. Če je v zvezi z vašim zahtevkom potrebna podrobnejša analiza podatkov, se rok za izpolnitev temu primerno podaljša za 60 dni. Če boste zahtevo poslali preko elektronske pošte, boste odgovor na svoj zahtevek prav tako prejeli po elektronski pošti. Če boste v zahtevku navedli, da želite biti obveščeni na drug način, bomo upoštevali vaš predlog. B2 lahko od vas zahteva posredovanje dodatnih informacij, da bi lahko utemeljeno potrdili vašo identiteto, preden vam posreduje zahtevane osebne podatke oziroma obravnava vaš zahtevek. Prav tako vas obveščamo, da lahko vaš zahtevek v skladu z zakonskimi določbami tudi zavrnemo, na primer takrat, ko namen, za katerega se obdelujejo osebni podatki, še ni izpolnjen, obdelava podatkov pa v tem primeru ne temelji na vašem izrecnem soglasju, ali takrat, ko so vaše zahteve prekomerne ali brez kakršnekoli utemeljene podlage. Tudi v tem primeru vam bomo posredovali pisno pojasnilo glede zavrnitve vašega zahtevka.

Če menite, da so vaši osebni podatki podvrženi napačni obdelavi ali pa je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zakonskimi predpisi, lahko vložite pritožbo oz. prijavo pri pristojnem informacijskem pooblaščencu na: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Tel: +386 (1) 4609-000.

e-mail: gp.ip(at)ip-rs.si

Kontaktni podatki za varstvo osebnih podatkov

Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z zgoraj navedenimi pravicami, se lahko obrnete na nas:

Naslov:
B2 KAPITAL d. o. o.
Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana
Tel.: + 386 (0) 590 81 720

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov:
MD SVETOVANJE d.o.o.
dr. Miha Dvojmoč
e-mail: miha.dvojmoc@infocenter.si
tel.: +386 31 692 524

© Copyright 2019 B2 Kapital d.o.o. All rights reserved.